Kanalizační řád

Kanalizační řád [.pdf]

Kanalizační řád (pouze strojově převedeno z pdf) [.docx]

KANALIZAČNÍ ŘÁD

Kanalizace obce Plchov

Zpracováno v září roku 2018
dle vyhlášky číslo 428 / 2001 Sb. kterou se provádí zákon č. 274 / 2001 Sb.
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění.

 

OBSAH

 1. Titulní list kanalizačního řádu
 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu

2.1. Cíle kanalizačního řádu

2.2. Odpadní vody

2.3. Základní povinnosti producentů odpadních vod vyplývající z kanalizačního řádu

 1. Popis území 1. Charakter lokality
 2. Technický popis stokové sítě

4.1. Popis a hydrotechnické údaje 4.2. Grafická příloha č. 1

 1. Údaje o čistírně

5.1. Projektovaná kapacita ČOV

5.2. Limity vypouštění odpadních vod 5.3. Řešení dešťových vod

 1. Údaje o recipientu
 2. Seznam látek
 3. Nejvyšší přípustné znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace 1. Splaškové odpadní vody

8.2. Ostatní odpadní vody

 1. Měření množství odpadních vod
 2. Opatření při poruchách, haváriích a mimořádných událostech
 3. Kontrola dodržování kanalizačního řádu
 4. Aktualizace a revize kanalizačního řádu

 

 1. TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Kanalizace pro veřejnou potřebu obce Plchov

Identifikační číslo majetkové evidence stokové sítě (podle vyhlášky Č. 428/2001 Sb.):

Stoková síť Plchov                                                                                                                     2124-721816-00640573-3/1

Stoková síť ústí na ČOV obce Plchov

IČME ČOV Plchov                                                                                                                           2124-721816-00640573-411

Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod obce Plchov.

 

Obec Plchov

Plchov 64

273 75 Třebíz IČO : 00640573

Obec Plchov

Plchov 64

273 75 Třebíz IČO 00640573

Ing. Jiří Sedláček

Pod Hájem 717

278 01 Kralupy nad Vltavou

Ing. Jiří Sedláček

Pod Hájem 717

278 01 Kralupy nad Vltavou IČO : 766 11 736

 

Datum zpracování:                                                            09 / 2018

Záznamy o platnosti kanalizačního řádu:

Kanalizační řád byl schválen podle § 14 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění, (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích) rozhodnutím vodoprávního úřadu – Městského úřadu Slaný, Odboru životního prostředí

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s právními normami —zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění (dále jen zákon o vodách) a to tak, aby byly piněny podmínky vodoprávních povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV do vod povrchových. Kanalizační řád je přílohou smluv o odvádění a likvidaci odpadních vod.

Základní právní normy určující existenci kanalizačního řádu a předmět a vztahy z něj plynoucí:

– zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o

změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění (zejména š 9, 10, 14, 18, 19, 32, 33, 34, 35);

 • zákon č. 254/2001 SB., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (5 16);

– vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o

vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění (55 9, 14, 24, 25, 26).

2.1 CÍLE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro užívání stokové sítě tak, aby zejména:

 • byla piněna rozhodnutí vodoprávního úřadu,

– nedocházelo k porušení materiálu stokové sítě a objektů na kanalizační síti,

– bylo zaručeno bezporuchové čištění odpadních vod v čistírně odpadních vod a dosažení vhodné kvality kalu,

 • byla přesně a jednoznačně určena místa napojení vnitřních areálových kanalizací významných producentů průmyslových odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu,
 • byly odpadní vody odváděny plynule, hospodárně a bezpečně.

2.2 ODPADNÍ VODY

V aglomeraci obce Plchov obecné mohou vznikat následující odpadní vody:

 • splaškové odpadní vody: odpadní vody z obytných budov a budov, kde jsou poskytovány služby (vyjma stravovacích), které vznikají převážně jako produkt lidského metabolísmu a činností v domácnostech,
 • odpadní vody z občanské vybavenosti (např. školní kuchyně, jídelny, restaurace, nemocnice a podobná zařízení) a z drobné řemeslné výroby,

– průmyslové odpadní vody: odpadní vody vznikající při výrobních a podnikatelských činnostech.

 

2.3 ZÁKLADNÍ POVINNOSTI PRODUCENTU ODPADNÍCH VOD VYPLÝVAJÍCÍ Z KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

– Vypouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby připojenými na kanalizaci a produkujícími odpadní vody (tj. producent )

v rozporu s tímto kanalizačním řádem je zakázáno (§ 10 zákona o vodovodech a kanalizacích), je neoprávněné a podléhá sankcím.

 • Vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci nesmí z pozemku či stavby vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí (tj. pozemků, staveb či zařízení) bez souhlasu provozovatele kanalizace.

– Nově lze na kanalizaci napojit pouze stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní vody nepřesahují před vstupem do kanalizace míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem (viz tabulka Č. 1 v kapitole 8). V případě přesahování

stanovené míry znečištění je producent povinen odpadní vody před vstupem do kanalizace předěišťovat, popř. předem projednat s provozovatelem podmínky vypouštění těchto odpadních vod.

 • Vlastník kanalizace je povinen podle ustanovení § 25 vyhlášky č. 428/2001 Sb. změnit nebo dopinit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen.
 • Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních vod kanalizací mezi provozovatelem a producentem. Povinnost uzavřít smlouvu o odvádění odpadních vod kanalizací mají všichni producenti odpadních vod, případně i vod dešťových.
 • Producenti jiných než splaškových odpadních vod (viz definice v kapitole 2.1) jsou povinni sledovat kvalitu vypouštěných odpadních vod v souladu s platnou smlouvou uzavřenou s provozovatelem kanalizace, popř. v souladu s platným povolením vodoprávního úřadu k vypouštění odpadních vod do kanalizace.
 • Producenti, kteří vypouštějí odpadní vody s mírou znečištění vyšší než je stanovená nejvyšší přípustná míra znečištění (viz tabulka č. 1 v kapitole 8), jsou povinni platit provozovateli kanalizace zvýšené náklady na čištění odpadních vod.

– Každá změna výrobní technologie producenta ovlivňující kvalitu a množství vypouštěných odpadních vod musí být předem projednána a odsouhlasena provozovatelem kanalizace.

 • Každý producent odpadních vod je povinen umožnit pověřeným pracovníkům provozovatele kanalizace vstup do areálu a objektů za účelem kontroly a odběru vzorků vypouštěných odpadních vod.
 • Producenti odpadních vod z kuchyňských a restauračních provozů, provozoven s prodejem smažených jídel nebo výroby uzenin, polotovarů či jiných masných výrobků, jejichž odpadní vody přesahují v ukazateli „extrahovatelné látky“ (viz tabulka č. 1 v kapitole 8) nejvyšší přípustnou hodnotu, jsou povinni instalovat na svých kanalizačních přípojkách odlučovače tuků.

– Přehled látek, které do kanalizace nesmí vnikat a přehled látek, k jejichž

vypouštění je nutné povolení vodoprávního úřadu, jsou uvedeny v kapitole č.7.

 

 1. POPIS ÚZEMÍ

 

3.1 CHARAKTER LOKALITY

Obec Plchov se nachází 8 km severozápadně od Slaného v okrese Kladno ( vodoprávní úřad Slaný ). Obcí protéká Bakovský potok který je recipientem pro místní ČOV.

Obec se nachází v rovinatém terénu o průměrné nadmořské výšce 238 m n.m. Katastrální rozloha obce Plchov je 402 ha.

První zprávy o obci jsou z roku 1227.

V obci není vybudován vodovod, zásobování vodou je individuální.

Počet obyvatel obce je 182. Počet obydlených domů je cca 50.

 1. TECHNICKÝ POPIS STOKOVÉ SÍTĚ

4.1 POPIS A HYDROTECHNICKÉ ÚDAJE

Označení (název): stoková síť obce Plchov.

Druh systému: oddílný , tlaková kanalizace – částečné gravitační kanalizace ukončena ČSOV

Přehled stokové sítě obce Plchov :

Kanalizační systém obce Plchov ústí na mechanicko-biologickou ČOV obce Plchov. Tlakovou kanalizaci tvoří í hlavní přivaděč páteřní stoka „A“, která se následně dělí na hlavní a vedlejší stoky.

Gravitační část kanalizace je zakončena čerpací šachtou odpadních vod.

Číslování stok bylo realizováno dle jednotlivých stavebních objektů ( SO ). Z čerpací stanice odpadních vod je veden výtlak větev „A2″ do stoky .13″

Množství vody přitékající na ČOV je měřeno na výtlaku z čerpací stanice vlastní ČOV indukčním průtokoměrem a za ČOV na odtoku PARS žlabem.

Systém je vybudován jako tlaková kanalizace s částí kanalizace gravitační.

Délky jednotlivých větví ( řadů) , materiálové provedení, počty čerpacích jímek a gravitačních přípojek následovně : ( Viz tabulka na následující straně )

 

Obec Plchov,                           Plchov 64,              273 75 Třebíz,     IČO :

Splašková kanalizace tlaková – hlavní řady :

00640573
Větev „A“ tlaková PE 100, průměr 90-50 715 m 28 přípojek
Větev „Al“ tlaková PE 100, průměr 50 96,5 m 3 přípojky
Větev „A2″ tlaková PF 100, průměr 63 37,5 m  
Větev „A3″ PE 100, průměr50 12,5 m 1 přípojka
Větev „A4″ PE 100, průměr 50 66 m 2 přípojky
Větev „B“ PE 100,průměr 63 – 50 333 m 9 přípojek
Větev „[31″ PE 100, průměr 50 174 m 3 přípojky
Větev „B2″ PE 100, průměr 50 236 m 6 přípojek
Potrubí celkem :     52 DČSOV
Průměr 50 710,5 m
  63 364,5 m
  75 252,0 m
  90 343,5 m
Celkem :   1670,5 m

 

Tlakové vedlejší řady :

 

„A“                 PE 100, průměr 40 254 m
„Al“ 22,9 m
„A3• 17m
„A4″ 16,6 m
B“ 149,3 m
„B1″            PE 100, průměr 40 9,4 m
PE 100, průměr 50 6m
„B2″ 51,95 m
Celkem : 527,1 m
Gravitační kanalizace :  
Stoka „A2-1″    DN 250 259 m
Vedlejší řady   DN 150 a DN 200 128,7 m
Stoka „B“             DN 200 73 m
Stoka „D“              DN200 79 m

 

4.2 GRAFICKÁ PŘÍLOHA

Grafická příloha obsahuje základní situační údaje o kanalizaci.

4.3     POPIS A PROVOZ DOMOVNÍ ČERPACÍ JÍMKY DČSOV

( níže popsané vybavení čerpací jímky je závazné i pro následně nově připojované nemovitosti — standard pro kanalizaci v obci Plchov )

Popis a vybavení čerpací jímky.

Čerpací jímka a její vybavení je kompletní dodávkou české firmy NORIA. Čerpací jímka :

Kalové mělnící čerpadlo :

Typ LUCA 100 – 16 – N3 ( třífázové provedení )

Typ LUCA 100 – 16 – N1( jednofázové provedení )

Výrobce NORIA s.r.o., IČO 241 26 306 Jesenická513, 252 44 Psáry

Připojovací potrubí 5/4″ včetně uzavíracího kohoutu, pojišťovacího ventilu a kulové zpětné klatky, vše originální vybavení od fy NORIA.

Čerpací agregát jednovřetenového čerpadla tvoří ponorný

asynchronní elektromotor s kotvou nakrátko a sací těleso, vybavené drtičem, který slouží k řezání a drcení vláknitých materiálů obsažených v odpadní vodě ( viz dále )

Ovládací automatika TLAKAN P4 obsahuje ochranné a ovládací prvky:

Proudový chránič,

Motorový spínač ( nadproudová a tepelná ochrana čerpadla ),

Stykač,

Provozní a záložní snímání hladiny pro zabránění chodu čerpadla na sucho, ( v jímce jsou instalovány dvě „hrušky“ snímání hladiny )

Akustická signalizace.

UPOZORNĚNÍ :

Obyvatelům nemovitostí je zakázáno snímat ochranný kryt ovládací automatiky.

Přístup obsluhy je možný jen k vypnutí zařízení po otevření otevíratelného plastového krytu. Veškeré další automatikou včetně připojení nebo odpojení čerpadla nebo vlastního přívodu proudu může provádět jen osoba s požadovanou platnou elektrotechnickou kvalifikací.

Propojení čerpací jímky s vlastním kanalizačním řadem je provedeno kanalizační přípojkou z materiálu HDPE, průměr potrubí DN40 zatěsněným do gravitační přípojky-

Obsluha čerpací jímky :

Majitel odkanalizované nemovitosti :

Min. 1 x měsíčně provede kontrolu stavu a čistoty instalovaných plováků. V případě, že jsou plováky obaleny nečistotami nebo tukem, provede jejich vyčištění nejlépe tlakovou vodou.

Je rovněž doporučeno provést omytí celé jímky tak, aby alespoň 2 x jímka sepnula a odčerpala obsah. Tuto proceduru je doporučeno provést cca 2 x do roka ( jaro – podzim )

 

Současně majitel nemovitosti odpovídá za odstraňování látek, které se nedopatřením dostaly do jímky a nejsou odpadní vodou ( např. hadr na podlahu a kartáč, omylem vylitý do výlevky ). Předměty je možno odstranit např. opatrnou manipulací pomocí hrábí.

Pokud by tyto cizí předměty nebyly odstraněny a způsobily poruchu zařízení, majitel přilehlé nemovitosti hradí veškeré náklady na odstranění poruchy a vzniklých škod.

Pracovník provozovatele kanalizace :

Dle dohody s majiteli nemovitostí provádí 1 x ročně vizuální kontrolu celého zařízení které je v majetku obce a je umístěno na pozemku přilehlé nemovitosti.

Dle stavu zařízení :

Dohodne s majitelem nemovitosti postup pro zjednání nápravy nedobrého stavu zařízení

Provede po dohodě s majitelem nemovitosti potřebné úkony za úplatu ( odsání vrstvy pevných látek a tuků z povrchu čerpací jímky fekálním vozem apod.)

Zjištěné závady většího rozsahu nebo vizuálně zjištění závady na elektroinstalaci nahlásí pracovník svému nadřízenému, který zajistí další kroky k nápravě.

POZOR:

Veškeré opravy a následné škody vzniklé nedodržením kanalizačního řádu ze strany majitele nemovitosti na majetku obce, hradí tento v piné výši.

Náklady vzniklé majiteli kanalizace ( obci ) vyplývající z běžného opotřebení zařízení ( např. výměna čerpadel po min 6 letech provozu) jsou nákladem provozovatele, který je povinen pro tento účel tvořit fond obnovy kanalizační sítě.

Pravidelné revize elektrických zařízení :

Na svém majetku organizuje provozovatel kanalizace dle platných předpisů.

4.4. ČSOV 1 ( ČERPACÍ JÍMKA ODPADNÍCH VOD )

Na kanalizační síti je dále umístěna betonová čerpací jímka odpadních vod.

Jímka je umístěna u Obecního úřadu( ČSOV 1 ) a zakončuje gravitační část kanalizace. Jímka je prefabrikovaná betonová jímka a je osazena 3 mi ks čerpadel a vlastní řídící automatikou. Jímka nemá přepad. Jímce je předřazena sedimentační jímka jako ochrana čerpadel. Zádržná doba čerpací jímky je na více než 8 hod nátoku. Popis je součástí Provozního řádu ČOV.

4.5 PŘEDPIS PRO PROVOZ KANALIZAČNÍ SÍTĚ

Provozovatel kanalizační sítě je povinen provádět v pravidelných intervalech následující úkony a kontroly :

 1. Uzávěry přípojek

1 x ročně je třeba provést kontrolu funkčnosti kanalizační přípojky respektive jejího uzávěru na veřejném prostranství úplným uzavřením a plným otevřením uzávěru. Následně se uzávěr o 1z až 1 kolo přivře, aby nebyl ponechán při plném otevření. ( platí pro uzávěr typu „Šoupě“ ).

 1. Kontrola průchodnosti gravitační kanalizace.

1 x ročně provede provozovatel kontrolu průchodnosti gravitační části kanalizace.

 

Obec Plchov,                  Plchov 64,         273 75 Třebíz,       IČO : 00640573

Pokud se v kanalizaci vyskytnou usazené materiály v takovém množství, že by hrozilo zabránění průtoku odpadních vod, zajistí provozovatel čištění kanalizace tlakovým vozem.

POZOR !

Před vstupem do kanalizační šachty( šachty gravitační kanalizace a čerpacích šachet ) je třeba nechat šachtu řádně odvětrat ( otevřít poklop šachty a nechat ji min 1 hod. před vstupem otevřenou, aby vyvětraly zde nashromážděné plyny ) Před vstupem do podzemních prostor ( šachet ) je následně nutné udělat zkoušku ovzduší v šachtě min. na obsah 02, H2S,CH4 a Č02

Před vstupem do šachty musí pracovník použít předepsané ochranné a jistící prostředky a být jištěn dalšími osobami – viz předpisy BOZP

Po dobu práce ( kontrole, opravě, výměně armatur ) je přísně zakázáno kouření, pití a konzumace potravin, dokud pracovník neukončí práce a neprovede řádnou hygienickou očistu včetně převlečení pracovního oděvu. Při těchto pracech hrozí nebezpečí infekce.

 1. Proplachování systému tlakové kanalizace.

V systému tlakové kanalizace může docházet k sedimentaci pevných částic, zvláště v řadech velkých průměrů a v dlouhých přivaděčích s delší dobou zdržení dopravovaného materiálu. Z těchto důvodů je třeba provádět proplach řadů tlakovou vodou.

Zdroj tlakové vody ( zpravidla hasičský cisternový vůz ) se připojí v připojovacím místě proplachu a celý systém se propláchne cca 2 – 3 násobným množstvím vody oproti objemu systému kanalizace.

Tato operace se provádí dle potřeby 1 x za 2 – 3 roky.

POZOR :

Maximální proplachový tlak nesmí překročit 0,5 MPa (5 bar, 5 atmosfer ). Celý systém je cfhráněn nastevením pojišťovacích ventilů na hodnotu 0,6 MPa ( 6 bar, 6 atmosfer ) V případě potřeby užití vyššího tlaku, který ale nesmí překročit konstrukční tlak tlakové kanalizace, tedy 0,8 MPa (8bar, 8 atmosfer ) je nutné uzavřít veškeré přípojky na odbočkách z kanalizačního řadu.

 

Obec Plchov,               Plchov 64,             273 75 Třebíz,      IČO : 00640573

 1. ÚDAJE O ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD

Kanalizační systém obce Plchov je napojen hlavní přiváděcí stokou na mechanicko­biologickou ČOV, dostavenou v roce 2018.

Kanalizace hlavní tlaková stoka „A“ je zaústěna do uklidňovací šachty RŠ 9, která slouží k přechodu tlakové kanalizace na gravitační ( DN 250 ) a předchází objektu hrubého předčištění.

Následuje akumulační a vyrovnávací jímka nátoku osazená 2 ma čerpadly, které čerpají mechanicky předčištěnou vodu do biologické části ČOV.

Vlastní ČOV :

jedná se mechanicko – biologickou ČOV s kapacitou 200 EO, sestávající z akumulační a čerpací jímky, která současně slouží jako horizontální lapák písku.

Mechanický stupeň čištění sestává z jemných mechanických česlí typu stírané síto s průlinou 3 mm a integrovaným lisem shrabků. Nátok mechanicky předčištěné odpadní vody do akumulační a čerpací jímky je propojovacím potrubím DN 250.

Akumulační a čerpací jímka je vystrojena tma čerpadly, na společném výtlaku je instalován indukční průtokoměr.

Biologická část je tvořena jednou linkou R – N systému s dosazovací nádrží vloženou do regenerace kalu. .

Pro jímání přebytečného kalu je instalován provzdušňovaný kalojem s možností odčerpávání kalové vody.

Likvidace přebytečného kalu je řešena odvozem kalů k odvodnění na smluvní ČOV. Vyčištěná odpadní voda z dosazovacích nádrží odtéká přes dočišťovací jímku a měrný objekt gravitační kanalizací a do recipientu. Výústní objekt je obložen lomovým kamenem.

5.1 PROJEKTOVANÁ KAPACITA ČOV

Množství odpadních vod

Počet ekvivalentních obyvatel EO        200

Průměrný denní přítok odpadních vod Q24                      m3/d 24, m3.h 1,0         I/s 0,28

Maximální denní průtok                                                                     m3/d 36,1 , m3.h 1,5          I/s 0,42

Q měsíc        720 m3                            Q rok         8640 tis m3

Látkové zatížení :

Přítok na ČOV

Jednotka                          kg.d-1 mg.I-1

135K5                                                                11,1 462

ChSK-Cr                                   22,2 924

Nerozpuštěné látky                10,2 423

N-N H4                                       1,36 57

N-celk.                            2         85

P*-celk.                                    0,46 19
Poznámka : * – roční průměr

5.2 LIMITY VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Limity pro vypouštění odpadních vod jsou dány rozhodnutím vodoprávního úřadu Městského úřadu Slaný, Odboru životního prostředí, ze dne 12.12.2016

č.j. : MUSLANY 43791/2016/OŽP

  p »m“ bilanční hodnoty
  (mg.1-1) (mg.1-1) (t / rok)
BSKs 30 50 0,15
CHSKcr 110 170 0,7
NL 40 60 0,22

 

Poznámka : V případě změn limitů bude nové Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových přiloženo k platnému Kanalizačnímu řádu.

5.3 ŘEŠENÍ DEŠŤOVÝCH ( balastních ) VOD

V obci Plchov je vybudována oddílná kanalizace.

Do kanalizace je zakázáno napojovat dešťové vody z dešťových svodů, vody z vypouštění bazénů, odpadní vody ze zpevněných ploch a jiné balastní vody.

Odlehčování dešťových vod není proto ani na síti, ani na vlastní ČOV realizováno a veškeré vody odvedené kanalizací jsou zpracovány na ČOV Plchov.

V obci je vybudován systém odtoku dešťových vod samostatnou dešťovou kanalizací. 6. ÚDAJE O RECIPIENTU

Název recipientu: Bakovský potok

Číslo hydrologického pořadí: 1-12-02-051

Umístění vodního díla vůči vodnímu toku : levý břeh Pozemek katastru nemovitostí č. 906

identifikační číslo vypouštění odpadních vod: Říční km výústního objektu:

 

Správce toku: Povodí Vltavy, s.p.

Holečkova 3178/8 , 150 00 Praha 5 – Smíchov

E-mail : pvl@pvl.cz, tel : 221 401 111,

Vodohospodářský dispečink : ( havárie )

tel . 257 329 425, mobil : 724 067 719, email : dispecink@pvl.cz

 

 1. SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI

Obecně u nemovitostí napojených na tlakovou kanalizaci je zakázáno v domácnostech používat drtiče odpadků !

Do kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a jeho prováděcích předpisů vniknout níže uvedené látky, které jsou zvlášť nebezpečné a nebezpečné pro vodu a na vodu vázané ekosystémy.

Zvlášť nebezpečné látky ( s výjimkou těch, které jsou biologicky neškodné nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné ):

 1. organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí,
 2. organofosforové sloučeniny,
 3. látky vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí nebo jeho vlivem,
 4. rtuť a její sloučeniny,
 5. kadmium a jeho sloučeniny,
 6. persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu,
 7. persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod

Nebezpečné látky:

 1. metaloidy, kovy a jejich sloučeniny: zinek, měd‘, nikl, chrom, olovo, selen, arzen, antimon, molybden, titan, cín, baryum, berylium, bor, uran, vanad, kobalt, thallium, telur, stříbro,
 2. biocidy a jejich deriváty neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek,
 3. látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo vůni produktů pro lidskou spotřebu pocházejících z vodního prostředí, a sloučeniny mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách,
 4. toxické nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky,
 5. elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu,
 6. nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného původu,
 7. fluoridy,
 8. látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany,

Vypouštění odpadních vod s obsahem uvedených zvlášť nebezpečných látek do kanalizace je vázáno na povolení vodoprávního úřadu!

Provozovatel kanalizace sí vyhrazuje právo k takovému vypouštění nedat souhlas.

 

Dále nesmí do jednotné nebo oddílné kanalizace vnikat další nespecifikované látky s následujícími charakteristikami:

 • radioaktivní, infekční a jiné látky, ohrožující zdraví nebo bezpečnost obsluhovatelů stokové sítě, popřípadě obyvatelstva nebo látky způsobující nadměrný zápach, – narušující materiál stokové sítě, nebo čistírny odpadních vod,

– způsobující provozní závady nebo poruchy v průtoku stokové sítě nebo ohrožující provoz čistírny odpadních vod,

 • hořlavé, výbušné, popř. látky, které smísením se vzduchem, vodou nebo jinými látkami, které se mohou v kanalizaci vyskytovat, tvoří nebezpečné směsi a to i v těch případech, kdy se jedná o látky jinak nezávadné,

– trvale měnící barevný vzhled vyčištěné odpadní vody,

 • jedy, omamné látky a žíraviny,

– oleje použité ve fritovacích lázních v kuchyňských a restauračních provozech (ty musí být likvidovány odbornou firmou na základě platné smlouvy, doklady o likvidaci je producent povinen uchovávat min. 3 roky zpátky a na vyžádání je předložit provozovateli kanalizace),

 • biologický odpad z domácností včetně odpadu rozmělněného v drtičích odpadů, proto je zakázáno instalovat na vnitřní rozvody kanalizace drtiče odpadů.

Důležité upozornění !

Kanalizace v obci Plchov je vybudována jako tlaková, částečně gravitační, oddílná s jednou ČSOV na síti.

Do kanalizace ( čerpací jímky ) nesmí být zavedeny

Dešťové vody z dešťových svodů nemovitosti

Přepady ze studní, zahradních jezírek či jiného čerpání podzemních vod

Vody z vyčerpávání bazénů či jiné vody, změřené podružným vodoměrem, pokud je instalován

Z vypouštění topného systému nemovitosti, vody a kondenzát z kondenzačních kotlů

V čerpacích jímkách, umístěných u jednotlivých nemovitostí jsou instalována mělnící

objemová čerpadla pro dopravu splaškových vod do vlastní ČOV.

Mělnící elementy těchto čerpadel jsou velmi choulostivé na mechanické poškození.

Z těchto důvodu, ve vlastním zájmu obyvatel předmětných nemovitostí, není vhodné aby společně s odpadními vodami byly do kanalizace splachovány předměty, které mohou

mělnící elementy poškodit, respektive které jimi nejsou zpracovatelné.

Tato omezení platí obecně, tedy pro všechny uživatele kanalizace 11111111111111111

Jedná se především o : Dámské hygienické potřeby Dětské pleny

Papírové ubrousky, vlhčené ubrousky, buničitá vata, čistící tyčinky s kousky vaty dřevěné

nebo plastové

Plastové držáky vůní do WC

Hadry a pletené věci ( kapesníky, ponožky a pod )

Kartonové krabičky

Nedopalky, sirky, krabičky od cigaret

Rozbité sklo

 

Plastové obaly včetně obalů z polyetylenu, vrstvených fólií a celofánu

Drobná domácí zvířata která se v jímce utopí díky jejímu nedostatečnému zajištění ( neuzavřený poklop )

Tyto materiály není schopno mělnící zařízení čerpadla efektivně zpracovat a může dojít k jeho ucpání.

Materiály jako :

Žiletky, kancelářské sponky a sponky ze sešívaček

Sponky do vlasů

Kousky plechových obalů

Hliníkové sponky ze salámů a uzenin

Keramické a kovové knoflíky a další kovové předměty

Předměty z tvrdých plastů ( krabičky a pod,)

Dětské hračky a další gumové produkty

Abrazivní materiály písek, drobné kamínky, rez a jiné jemné pevné částice

Tyto látky mohou mělnící zařízení čerpadla nevratně poškodit.

Mělnící zařízení čerpadel, ale i ostatní zařízená čerpací jímky jsou vyrobeny buď z vysoce legované oceli, nebo ocelolitiny. Tyto materiály jsou poškozovány chloridovými a síranovými ionty. Proto je zakázáno v domácnostech napojených na tlakovou kanalizaci používat pro odstraňování vodního kamene z keramických mís sociálního zařízení

Koncentrovanou kyselinu chlorovodíkovou ( kyselinu solnou )

 • Kyselinu sírovou a to ani v ředěném stavu ( náplň autobaterií )
 • Ostatní organické a anorganické kyseliny

V případě poškození čerpadla těmito předměty a neodborně provedenými zásahy do čerpadla bude následující oprava bez ohledu na garance účtována obyvateli

( obyvatelům ) přilehlé nemovitosti.

 1. NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO KANALIZACE

8.1 SPLAŠKOVÉ ODPADNÍ VODY

Pro splaškové odpadní vody (viz definice v bodě 2.2 kanalizačního řádu) tj. vody

z domácností se nejvyšší přípustná míra znečištění nestanovuje (viz ustanovení § 24 odst. g) vyhlášky č. 428/2001 Sb.). Míra znečištění těchto vod je dána jejich původem a místem vzniku. Pro producenty splaškových odpadních vod platí obecná ustanovení kanalizačního řádu, platné předpisy (viz bod 2. Kanalizačního řádu) a nejsou povinni sledovat kvalitu

vypouštěných odpadních vod. Producenti splaškových odpadních vod platí za vypouštění odpadních vod cenu dle platného cenového výměru pro příslušné kalendářní období (stočné).

 

8.2 OSTATNÍ ODPADNÍ VODY

Stanovení nejvyšší přípustné míry znečištění odpadních vod z občanské vybavenosti a průmyslových odpadních vod vychází z celkové bilance znečištění a množství odpadních vod, které je možné do čistírny odpadních vod přivést, aniž by došlo ke zhoršení čistícího efektu nebo k poškození kanalizační sítě.

Nejvyšší přípustná míra znečištění těchto odpadních vod vypouštěných do
kanalizace (maximální koncentrační limit) pro jednotlivé ukazatele je dána tabulkou č.1.

Producenti, kteří vypouštějí odpadní vody s mírou znečištění nižší či rovnou maximálnímu koncentračnímu limitu v tabulce č. 1, platí za vypouštění odpadních vod

cenu dle platného cenového výměru provozovatele pro příslušné kalendářní období (stočné).

Producenti, kteří vypouštějí odpadní vody s mírou znečištění vyšší než je maximální koncentrační limit uvedený v tabulce č. 1, musí mít vypouštění odpadních vod se zvýšeným znečištěním s provozovatelem kanalizace sjednané smluvně a jsou povinni platit zvýšené náklady na čištění odpadních vod. Seznam těchto producentů je uveden v kapitole 8.4.

Provozovatel kanalizace je oprávněn odmítnout vypouštění odpadních vod s mírou znečištění vyšší než uvedenou v tabulce č. 1, pokud toto znečištění může ohrozit provoz kanalizace a ČOV, kvalitu vypouštěné odpadní vody z ČOV a kvalitu vzniklého kalu.

 

Tabulka č. 1

Maximální koncentrační limity vypouštěného znečištění :

 

ukazatel                       – symbol – maximální koncentrační limit v mg/I
ve 2 hodinovém (směsném) vzorku
Reakce vody pH 6 – 9
Teplota max. °C 40
Biologická spotřeba kyslíku BSK5 5000
Chemická spotřeba kyslíku CHSKcr 1000
Dusík amoniakální N-NH4 100
Dusík celkový Nice* 180
Fosfor celkový Pcelk 20
Rozpuštěné látky RL 1600
Nerozpuštěné látky NL 500
Rozpuštěné anorganické soli RAS 1200
Sírany SO4 400
Fluoridy F 2,4
Kyanidy veškeré CN 0,2
Nepolární extrahovatelné látky NEL 10
Extrahovatelné látky EL 100
Fenoly jednosytné FN 1 1
Aniontové tenzidy PAL — A 10
Organicky vázané halogeny AOX 0,2
Arzen As 0,2
Kadmium Cd 0,01
Chrom celkový Crcelk 0,3
Chrom šestimocný Cr 0,1
Kobalt Co 0,01
Měď Cu 0,5
Molybden Mo 0,01
Rtuť Hg 0,002
Nikl Ni 0,1
Olovo Pb 0,1
Selen Se 0,01
Zinek Zn 2,0

 

Zjistí-li vlastník nebo provozovatel kanalizace překročení maximálních koncentračních limitů dle výše uvedené tabulky, bude o této skutečnosti informovat

vodoprávní úřad a může na viníkovi uplatnit náhrady škody v rámci vzájemných smluvních vztahů a platných právních norem (viz §10 zákona č.274/2001 Sb. a §14 vyhlášky č.428/2001 Sb.).

Krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působnosti uplatňují sankce podle § 32-35 zákona č. 274/2001 Sb.

8.3 ODPADNÍ VODY NAVÁŽENÉ CISTERNOVÝMI VOZY

Přímo do kanalizační sítě obce Plchov se s vypouštěním odpadních vod dovážených cisternovými automobily neuvažuje, ani zde zařízení umožňující přečerpání cisternového automobilu do kanalizace není instalováno.

8.4 SEZNAM PRODUCENTŮ S POVOLENOU VÝJIMKOU KONCENTRAČNÍCH LIMITŮ

K datu schvalováni kanalizačního řádu nebyly žádné výjimky povoleny.

 1. MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ A KVALITY ODPADNÍCH VOD

Požadavky na měření a stanovení množství odváděných odpadních vod jsou všeobecné zakotveny v § 19 zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. a v § 29, 30 a 31 prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. a jsou pro producenty závazné.

Podrobnosti měření, popř. stanovení množství odpadních vod je

zakotveno v jednotlivých smlouvách o odvádění odpadních vod.

Celkové množství odpadních vod dodaných na ČOV Plchov je měřeno PARS žlabem na odtoku z ČOV. Údaje zjištěné tímto průtokoměrem slouží kromě úhrady za likvidaci odpadních vod ČIŽP rovněž k následné kalkulaci ceny za likvidaci odpadních vod pro jednotlivé obyvatele.

9.1 MĚŘENÍ KVALITY VYPOUŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD.

Na ČOV Plchov jsou stanoveny dva profily pro odběr vzorků odpadních vod. Vzorek odpadní vody na nátoku do ČOV bude odebírán z nátokové čerpací a vyrovnávací nádrže.

Odpadní vody na odtoku z ČOV budou odebírány z vyrovnávací jímky odtoku.

V obou případech se bude jednat o dvouhodinový slévaný vzorek typu „A“.

Odběr vzorku a rozbory smí provádět pouze osoba odborně způsobilá oprávněná k podnikání ( oprávněná laboratoř ).

 

 1. OPATŘENÍ PŘI PORUCHÁCH, HAVÁRIÍCH A DALŠÍCH MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH

Podle místa a příčiny vzniku poruchy (havárie) je nutno příslušná opatření klasifikovat jako:

 1. opatření při havarijním úniku znečištění způsobeném uživateli kanalizace pro veřejnou potřebu,
 2. opatření při poruše (havárii) na vlastním zařízení kanalizace pro veřejnou potřebu.
 • Jedná se o případy úniku tzv. závadných látek (§ 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách). Obecně je každý, kdo zachází se závadnými látkami, povinen činit opatření, aby nevnikly do vod povrchových a podzemních. Vniknutí takových látek do kanalizace ohrožuje stokovou síť, čistírnu odpadních vod a může ohrozit kvalitu povrchových (popř. podzemních) vod.

Obecnou zásadou při likvidaci havarijního úniku je pokud možno zabránit samotnému vniknutí těchto látek do kanalizace (tj. likvidovat havarijní únik v areálu příslušné nemovitosti např. utěsněním kanalizace, odvedením závadných látek mimo kanalizační čerpací šachty pomocí vykopaných stružek apod.)

V případě, že havarijní znečištění pronikne do Čerpací jímky, je původce havárie povinen okamžitě odstavit čerpací jímku z provozu ( vypnout čerpadlo ) a nahlásit provozovateli havarijní únik, spolupracovat na odstraňování následků havárie a na žádost provozovatele poskytnout prostředky včetně pracovních sil k likvidaci havarijního úniku.

Podrobné postupy při úniku látek škodlivých vodám upravují plány opatření pro případy havárie („havarijní plány“) zpracované potenciálními původci znečištění ve smyslu § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, kde jsou definovány činnosti zaměřené k odstranění příčin a následků havárie v rámci areálu, nemovitosti.

 • Nastane—li z různých příčin stav bránící odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací (včetně případů odstávky ČOV) je provozovatel oprávněn (v souladu s platnou legislativou) toto odvádění omezit nebo přerušit. Přitom je povinen o vzniklé situaci neprodleně informovat příslušný Vodoprávní úřad a s.p. příslušného povodí .

Provoz kanalizace pro veřejnou potřebu při povodních se řídí podle příslušného Povodňového plánu.

Každý kdo zjistí havarijní únik znečištění nebo závadu na kanalizace nahlásí tuto skutečnost starostovi obce Plchov nebo odpovědné osobě za provoz kanalizace a ČOV.

Jmenovaní pracovníci pak dle rozsahu a druhu poruchy či havárie rozhodnou o dalším postupu a nahlášení havárie dozorovým orgánům.

Obecní úřad Plchov, starosta obce

Plchov 64, 273 75 Třebíz

E-mail : starosta@plchov.cz tel : 312 579 526, mobil : 775 952 119

Osoba odpovědná – Ing. Jiří Sedláček

Pod Hájem 717, 278 01 Kralupy nad Vltavou

E-mail : sedlacek.hroch@seznam.cz mobil : : 602 288 923

 

v jednotlivých sledovaných ukazatelích.

 • Výsledky provozních měření kvality odpadních vod eviduje producent po dobu minimálně 5 let a je povinen je na požádání předložit provozovateli kanalizace pro veřejnou potřebu a vodoprávnímu úřadu.
 • Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu provádí kontrolní odběry vypouštěných odpadních vod v rozsahu a četnosti podle aktualizovaných plánů kontrolních odběrů.
 • Producent odpadních vod je povinen zabezpečit pro provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu přístup (včetně příjezdu) na místo určení pro odběr kontrolních vzorků odpadní vody a to včetně kontrolních profilů na odtoku z předčisticích zařízení. Podrobnosti a postupy při odběru, manipulaci a vyhodnocení kontrolních vzorků a příp. sankcí, jakož í práva a povinnosti producenta odpadních vod a provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu upravuje smlouva o odvádění odpadních vod.
 1. AKTUALIZACE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Aktualizaci kanalizačního řádu (změny a doplňky) provádí provozovatel kanalizace

podle stavu, resp. změn technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen.

 

Plchov, září 2018

Ing. Jiří Sedláček

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *