Smlouva o odvádění odpadních vod (aktualizovaná)

Smlouva o odvádění odpadních vod (aktualizovaná) ze dne 29.11.2018

Smlouva o odvádění odpadních vod [.docx]

 

Smlouva ze dne 29.11.2018

o odvádění odpadních vod

(dále jen „Smlouva“) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb.,

 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

(dále jen „zákon“) mezi smluvními stranami:

                  

Tato smlouva nahrazuje původní smlouvu sepisovanou v průběhu měsíců červenec a srpen 2018

                                                                

číslo smlouvy:     1                                                                        číslo plátce: 1

 

 

 1. Smluvní strany

 

VLASTNÍK  A  PROVOZOVATEL:

Obec Plchov

se sídlem Plchov 64

IČ: 00640573                                     DIČ: CZ00640573
zastoupený: Ing. Václavem Mikuleckým, starostou

 

kontaktní údaje:

tel.: 312579526                                                 E-mail: ucetni@plchov.cz

bankovní spojení: Komerční banka a.s.            číslo účtu:  27323141/0100

(dále jen „Provozovatel“) a

 

 

ODBĚRATEL:

Jméno a příjmení/titul: ………………………………………………………………………………………….

Adresa trvalého bydliště: ………………………………………………………………………………………

Datum narození: ………………………                   rodné číslo :    …………………………………..

Tel.: ……………………….……………                   E-mail: ……………………………………………….

Číslo účtu: ………………………………………      Kód banky: …………………

 

Adresa pro doručování (liší-li se od adresy trvalého pobytu): ……………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

(dále jen „Odběratel“).

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označovány též jako „Smluvní strany“, samostatně pak každý též jako „Smluvní strana“.

 

 

 1. Předmět smlouvy

 

 1. Předmětem této smlouvy je úprava vztahů, práv a povinností mezi dodavatelem a odběratelem při

□ odvádění odpadních vod

Vlastník připojené stavby/pozemku: ………………………………………………………………………

Vlastník kanalizační přípojky: obec Plchov

 

 

 1. Smluvní strany se dohodly, že místem odvádění odpadních vod je stavba nebo pozemek (dále též „nemovitost“) připojený přípojkou na kanalizaci (dále jen „Odběrné místo“):

 

Adresa odběrného místa:

Obec:

Ulice:

Č.p. :

Parc.č. (není-li čp.): …………………………………

K.ú.: ………………………………………………………

PSČ :

 

 

 1. Smluvní strany se dohodly, že množství odváděných odpadních vod bude zjišťováno:

dle směrných čísel roční spotřeby vody, které činí na jednu osobu 35m3/rok

 

 

 1. Smluvní strany se dohodly, že přípustné limity znečištění odváděných odpadních vod budou:

 

Limity množství a znečištění odpadní vody jsou stanoveny v Kanalizačním řádu, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Bilance znečištění vypouštěných odpadních vod je dána součtem průměrného denního množství odváděných odpadních vod a nejvyšší přípustné míry znečištění.

 

 1. Počet trvale připojených osob dle sdělení odběratele činí:

pro odvádění odpadních vod: …………… osob

 

 

 

III.  Stanovení ceny stočného a způsob jejího vyhlášení

 

Stanovení ceny stočného odpovídá platným cenovým předpisům (zákon o cenách č.526/1990 Sb.)

Ceny stočného jsou k dispozici v sídle Provozovatele.

Cena případně změny cen budou oznámeny odběratelům na úřední desce obecního úřadu.

 

 

 

 1. Platební podmínky

 

Smluvní strany se dohodly, že  stočné hradí Odběratel Provozovateli formou čtvrtletních plateb, a to předem, tzn. 2. ledna; 1. dubna; 1. července; 1. října.

 

Platby  budou prováděny (zaškrtněte zvolený způsob)

bezhotovostním převodem na účet  Provozovatele

v hotovosti

 

Bankovní spojení odběratele:

 

Bankovní spojení provozovatele:

 

Č. účtu odběratele: 27323141  / 0100          Peněžní  ústav : Komerční banka a.s.

 

Variabilní symbol zálohy: 1                                                                                                            

 

 

 

 1. Podmínky odvádění odpadních vod kanalizací

 

Provozovatel se zavazuje za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a touto Smlouvou odvádět kanalizací odpadní vody vzniklé nakládáním s vodou.

Odběratel se zavazuje platit Provozovateli stočné v souladu a za podmínek stanovených touto Smlouvou. Ke stočnému je Provozovatel oprávněn připočítat DPH v souladu s platnými právními předpisy.

 1. Prohlášení smluvních stran

Provozovatel prohlašuje, že je provozovatelem kanalizací pro veřejnou potřebu a osobou oprávněnou k provozování kanalizací ve smyslu příslušných ustanovení platných právních předpisů. Provozovatel dále prohlašuje, že byl k uzavření této Smlouvy zmocněn vlastníkem kanalizací pro veřejnou potřebu a že je ve vztahu k Odběrateli osobou odpovědnou za odvádění odpadních vod kanalizací. Další informace o vlastníkovi kanalizací pro veřejnou potřebu jsou k dispozici   v sídle Provozovatele.

Smluvní strany prohlašují, že veškeré údaje uvedené v této Smlouvě jsou pravdivé a správné. Odběratel dále prohlašuje, že splňuje všechny podmínky stanovené zákonem o vodovodech a kanalizacích pro připojení na kanalizaci.

 

VII. Způsob zjišťování množství dodané vody a odváděných odpadních vod

 

Smluvní strany se dohodly, že množství  vypouštěných odpadních vod bude účtováno Provozovatelem způsobem stanoveným v článku II. této Smlouvy. Množství  vypouštěných odpadních vod zjištěné způsobem stanoveným v článku II. této Smlouvy je podkladem pro vyúčtování odvádění odpadních vod (fakturaci stočného).

 

 

VIII. Způsob stanovení vodného a stočného, fakturace

 

 1. Cena a forma stočného je stanovována podle cenových předpisů a rozhodnutí vlastníka kanalizace na příslušné cenové období, kterým je zpravidla období 12 měsíců. Cena a forma stočného je uveřejněna prostřednictvím Obecního úřadu
 2. Změna cen a formy stočného není považována za změnu této Smlouvy. Pokud dojde ke změně ceny nebo formy stočného v průběhu zúčtovacího období, rozdělí Provozovatel spotřebu v poměru doby platnosti původní a nové výše ceny nebo formy stočného.
 3. Stočné má jednosložkovou nebo dvousložkovou formu. Dvousložková forma se týká gravitační větve, kde je účtována spotřeba el. energie společné čerpací stanice.
 4. Povinnost Odběratele zaplatit Provozovateli peněžité plnění podle této Smlouvy je splněna okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch bankovního účtu Provozovatele uvedeného ve Smlouvě, a to tehdy, je-li platba označena správným variabilním symbolem. Neidentifikovatelné platby je Provozovatel oprávněn vrátit zpět na účet, z něhož byly zaslány, čímž není dotčena povinnost Odběratele splnit závazky dle této Smlouvy.
 5. Provozovatel je oprávněn jednostranně změnit výši a četnost pravidelných plateb podle článku IV. této Smlouvy tak, aby jejich výše a četnost odpovídala předpokládanému stočnému placenému Odběratelem v následujícím zúčtovacím období. Předpokládanou výši stočného placeného Odběratelem v následujícím zúčtovacím období stanoví Provozovatel na základě množství odpadních vod odvedených pro Odběratele v předcházejícím zúčtovacím období a na základě platné ceny a formy stočného.

 

 1. Odpovědnost za vady, reklamace
 2. Odběratel je oprávněn uplatnit vůči Provozovateli práva z odpovědnosti za vady v souladu s obecně závaznými právními předpisy a Reklamačním řádem Provozovatele.
 3. Vzniknou-li chyby při účtování stočného použitím nesprávné ceny stočného, početní chybou apod., mají Odběratel a Provozovatel právo na vyrovnání nesprávně účtovaných částek. Odběratel je povinen uplatnit reklamaci nesprávně účtovaných částek bez zbytečného odkladu.

 

 1. Další práva a povinnosti Smluvních stran
 2. Odběratel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 15 dnů ode dne účinnosti změny, oznámit Provozovateli písemně každou změnu skutečností v této Smlouvě uvedených, rozhodných pro plnění, jež je předmětem této Smlouvy. Za rozhodné skutečnosti se považují zejména identifikační údaje o Odběrateli a/nebo o Odběrném místě a/nebo údaje pro fakturaci stočného.
 3. Provozovatel je oprávněn provádět kontrolu limitů znečištění odpadních vod podle podmínek platného Kanalizačního řádu, případně povolení vodoprávního úřadu. K výzvě Odběratele je Provozovatel povinen poskytnout Odběrateli informace o povolené míře znečištění odpadní vody a povinnostech Smluvních stran vyplývajících z Kanalizačního řádu, včetně závazných hodnot ukazatelů limitů znečištění odpadní vody.
 4. Odběratel je povinen řídit se při vypouštění odpadních vod platným Kanalizačním řádem a respektovat závazné hodnoty ukazatelů limitů znečištění odpadní vody v tomto Kanalizačním řádu uvedené.

 

 

 1. Zajištění závazků Smluvních stran

 

V případě prodlení Odběratele s plněním peněžitého závazku je Dodavatel oprávněn vyúčtovat Odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo Dodavatele na náhradu vzniklé škody v plné výši. Vedle smluvní pokuty má Dodavatel, v případě prodlení Odběratele s úhradou peněžitého závazku, nárok i na úhradu úroků z prodlení ve výši stanovené právním předpisem.

 

XII. Doba platnosti a ukončení Smlouvy

 

 1. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu Smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.
 2. Tuto Smlouvu jsou obě Smluvní strany oprávněny jednostranně písemně vypovědět s výpovědní lhůtou tři měsíce. Výpovědní lhůta začíná běžet první den kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé Smluvní straně.
 3. Kterákoliv ze Smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit jen v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy. Tato Smlouva zaniká též odpojením kanalizační přípojky od kanalizace.
 4. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k ukončení této Smlouvy, je Provozovatel oprávněn provést odpojení od kanalizační přípojky.

 

XIII. Ostatní a závěrečná ujednání

 

 1. Provozovatel doručuje Odběrateli písemnosti zpravidla prostřednictvím držitele poštovní licence, nebo vlastního obecního doručovatele, na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této Smlouvy článek I.
 2. Ve všech ostatních otázkách, výslovně neupravených touto Smlouvou, se postupuje podle platných právních předpisů, zejména podle zákona o vodovodech a kanalizacích a podle ustanovení občanského zákoníku. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží jedno.
 3. Dodavatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje o odběrateli, budou zpracovány pro účely uvedené v ustanovení § 5 odst. 2 písm. a), b) a e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízení EP tedy:

– pro dodržení právní povinnosti dodavatele,

– pro účely plnění této smlouvy, nebo pro jednání o uzavření nebo změně této smlouvy.

– pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů dodavatele, příjemce nebo jiné dotčené

osoby.

Odběratel bere tímto na vědomí, že pro takto stanovené účely nevyžaduje zpracování osobních údajů jeho souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, pro účely uzavření smlouvy je však nezbytné předání jména, příjmení, data narození, adresy trvalého pobytu odběratele a adresy odběrného místa. Odběratel je povinen jakékoliv změny předaných osobních údajů dodavateli ihned ohlásit. Odběratel souhlasí s tím, že osobní údaje mohou být zpřístupněny vlastníkovi kanalizace, a to výlučně v souladu s výše uvedenými účely.

Odběratel tímto dává dle ustanovení § 13c odst. 1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů, dodavateli souhlas k využití svého rodného čísla, telefonu a e-mailové adresy a to výhradně pro účely plnění této smlouvy.

 1. Obě Smluvní strany tímto prohlašují a zaručují, že veškerá ustanovení a podmínky této Smlouvy byly dohodnuty Smluvními stranami svobodně, nikoliv pod nátlakem nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy k této Smlouvě. Nedílnou součásti této smlouvy jsou Podmínky ke Smlouvě o odvádění odpadních vod (dále jen „podmínky“).  Odběratel prohlašuje a podpisem této Smlouvy potvrzuje, že tyto podmínky četl, seznámil se s jejich obsahem a jejich obsah je mu srozumitelný a souhlasí s nimi.

 

Podmínky ke smlouvě o odvádění odpadních vod (dále jen „podmínky“)

 

 1. Úvodní ustanovení
 2. Tyto podmínky upravují vztahy mezi dodavatelem a odběratelem vznikající při odvádění odpadních příp. srážkových (dále jen „odpadních“) vod a stávají se přílohou smlouvy o odvádění odpadních vod (dále též „smlouva“) uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem v souladu s ustanovením § 8 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění (dále též jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“).
 3. Dodavatel a odběratel se zavazují při plnění smlouvy postupovat v souladu s těmito podmínkami, smlouvou a právními předpisy.
 4. Pokud se ustanovení podmínek nebo smlouvy odchyluje od právního pravidla, které nemá donucující povahu, má přednost ustanovení těchto podmínek nebo smlouvy. Při rozporu ustanovení podmínek a smlouvy má přednost smlouva.
 5. Práva a povinnosti odběratele, zejm. při opravách a údržbě ,může na místě samém vykonávat za odběratele jeho zástupce (člen domácnosti, nájemce a jiný uživatel, správce budovy, vedoucí provozovny apod.), a to aniž by k tomu musel být odběratelem výslovně zmocněn.

 

 1. Odvádění odpadních vod
 2. Dodavatel se zavazuje pro odběratele zajistit plynulé odvádění odpadních vod kanalizací.
 3. Do kanalizace může odběratel vypouštět pouze odpadní vody z nemovitosti specifikované ve smlouvě, a to v množství a míře znečištění stanovených v platném kanalizačním řádu dané lokality a ve smlouvě. Kanalizační řád je k dispozici na místně příslušném vodoprávním úřadě, u vlastníka kanalizace, u dodavatele a na webových stránkách dodavatele:
 4. V kanalizačním řádu jsou uvedeny standardní limity znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace. Tyto standardní limity jsou závazné pro všechny producenty odpadních vod napojené na kanalizaci, pokud nemají s jejím provozovatelem smluvně sjednány limity specifické. Sjednání specifických limitů musí být řešeno dodatkem ke smlouvě a doplněním a schválením přílohy kanalizačního řádu. Provozovatel kanalizace přitom takové vypouštění může umožnit jen tehdy, neohrozí-li to provoz ČOV a likvidaci čistírenských kalů. Vypouštění odpadních vod do kanalizace dle specifických limitů je pro konkrétního producenta zpravidla spojeno se zvláštním poplatkem.
 5. Odvádění odpadních vod do kanalizace je možné pouze přes řádně zřízené kanalizační přípojky k tomuto účelu určené. Vypouštění přes uliční vpusti nebo poklopy kanalizačních šachet je zakázáno. V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky nebo obdobná zařízení.
 6. Je zakázáno do kanalizace vypouštět závadné látky, které nejsou odpadními vodami, zejména: koncentrované ropné látky, ředidla, organická rozpouštědla, nátěrové hmoty nebo jiné těkavé, výbušné a hořlavé látky, smažící a fritovací oleje nebo tuky, jedy a žíraviny, posypové a jiné soli, koncentrované silážní šťávy, statková a průmyslová hnojiva, přípravky na ochranu rostlin a hubení škůdců – pesticidy, látky radioaktivní nebo infekční v koncentrované formě, látky intenzivně barevné, látky s nadměrným zápachem či dusivé, pevné předměty např. hadry, plasty, láhve, obaly, provazy, injekční stříkačky apod.
 7. V případě přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod z důvodů na straně odběratele bude odvádění odpadních vod obnoveno na žádost odběratele, a to podle provozních možností dodavatele, zpravidla do dvou pracovních dnů po zaplacení všech splatných pohledávek a náhrady nákladů spojených s přerušením a obnovením odvádění odpadních vod, popřípadě odstranění důvodů, které k přerušení vedly.

 

III. Následky porušení povinností

 1. V případě, že odběratel poruší svou smluvní nebo zákonnou povinnost tím, že při sjednávání smlouvy uvede vědomě nesprávné nebo neúplné údaje, případně později neohlásí změnu těchto údajů, neumožní přístup dodavatele k přípojce a zařízení kanalizace, neoprávněně vypustí odpadní vody dle zákona o vodovodech a kanalizacích, překročí stanovené limity znečištění odpadních vod, nebo vypouští závadné látky je dodavatel oprávněn uplatnit vůči odběrateli smluvní pokutu, čímž není dotčeno právo dodavatele na náhradu vzniklé škody v celé její výši. Výše pokuty činí 5.000,-Kč za každý jednotlivý případ při prvním porušení. Při každém dalším porušení téhož ustanovení nebo povinnosti odběratelem v následujících třech letech od předešlého porušení se minimální pokuta zvyšuje, a to vždy na pětinásobek původní výše pokuty.
 2. V případě, že dodavatel nezašle odběrateli ve lhůtě stanovené reklamačním řádem stanovisko k jeho písemné reklamaci, přičemž reklamace musí být prokazatelně doručena na adresu sídla dodavatele, je odběratel oprávněn uplatnit vůči dodavateli smluvní pokutu, čímž není dotčeno právo odběratele na náhradu vzniklé škody v celé její výši. Výše pokuty činí 500,-Kč za každý jednotlivý případ.

 

 1. Ostatní podmínky
 2. Odběratel je povinen dodavateli nahradit náklady, které mu vzniknou v souvislosti s upomínáním a vymáháním dluhu, zejména náklady osobní a věcné, a odměny vyplacené třetím osobám, a to ve fázi mimosoudního vymáhání ve výši dle platného ceníku dodavatele, který je k dispozici u dodavatele a ve fázi soudního vymáhání ve výši dle rozhodnutí věcně a místně příslušného soudu.
 3. Pokud odběratel zmaří doručení doporučené zásilky dodavatele tím, že ji odmítne převzít či tuto nevyzvedne v úložní době nebo neoznámil dodavateli jinou adresu pro doručování, má se za to, že zásilka je doručena dnem, kdy byla doručovatelem vrácena odesílateli (dodavateli).
 4. Dle vzájemné dohody účastníků smlouvy platí, že pokud v době trvání platnosti smlouvy pozbude dodavatel právo uzavírat smluvní vztahy s odběrateli, bude mít vlastník kanalizace nebo jím pověřená osoba stejná práva a povinnosti ze smlouvy jako dodavatel, a to okamžikem, kdy se smlouvou projeví souhlas. Pokud svůj souhlas neprojeví, platí smlouva jen mezi stranami, které ji uzavřely.
 5. Ochrana osobních údajů
 6. Dodavatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje o odběrateli, resp. jeho zástupci, budou zpracovány pro účely uvedené v ustanovení § 5 odst. 2 písm. a), b) a e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, tedy:

– pro dodržení právní povinnosti dodavatele,

– pro účely plnění této smlouvy, nebo pro jednání o uzavření nebo změně této smlouvy uskutečněné na návrh odběratele,

– pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů dodavatele, příjemce nebo jiné dotčené osoby.

 

Odběratel bere tímto na vědomí, že pro takto stanovené účely nevyžaduje zpracování osobních údajů jeho souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, pro účely uzavření smlouvy je však nezbytné předání jména, příjmení, data narození, adresy trvalého pobytu odběratele a adresy odběrného místa. Odběratel je povinen jakékoliv změny předaných osobních údajů dodavateli ihned ohlásit. Odběratel souhlasí s tím, že osobní údaje mohou být zpřístupněny vlastníkovi kanalizace, a to výlučně v souladu s výše uvedenými účely.

 1. Odběratel tímto dává dle ustanovení § 13c odst. 1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů, dodavateli souhlas k využití svého rodného čísla, telefonu a e-mailové adresy a to výhradně pro účely plnění této smlouvy.

 

VII. Ustanovení na ochranu spotřebitele

 1. Odběratel, který je spotřebitelem, prohlašuje, že v případě předjímaném ustanovením § 1820 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“), jej dodavatel před uzavřením smlouvy seznámil se všemi informacemi specifikovanými v tomto ustanovení, když uvedl, že:

– odběratel je povinen hradit stočné,

– smlouva je uzavírána na dobu neurčitou a zavazuje smluvní strany po celou dobu její platnosti,

– smlouva obsahuje v článku VII údaje o způsobu určení ceny, přičemž v ceně pro stočné jsou vždy zahrnuty veškeré daně, poplatky a náklady,

– odběratel, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne podpisu smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být odesláno dodavateli na adresu jeho sídla ve výše uvedené lhůtě. Dodavatel zveřejňuje na svých webových stránkách formulář pro odstoupení od smlouvy (§ 1820 odst. 2 NOZ). Odběratel je oprávněn odstoupit od smlouvy vyplněním a odesláním vzorového formuláře ve výše uvedené lhůtě. Odběratel je v případě odstoupení povinen uhradit cenu za již poskytnuté služby odvádění odpadních vod,

– pokud jde o podmínky mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů, jsou uvedeny v reklamačním řádu dodavatele

 1. Odběratel výslovně uvádí, že žádá dodavatele o zahájení poskytování služeb dle této smlouvy ke dni nabytí účinnosti této smlouvy. Odběratel nemá právo odstoupit od smlouvy, pokud jde o takto poskytnuté služby.

 

VIII. Ustanovení závěrečná

 1. Smluvní strany se dohodly, že pro případ vzniku jejich vzájemných závazků souvisejících s předmětem této smlouvy se použije ceník prací a výkonů, jehož aktuální znění je k dispozici u dodavatele a je též zveřejněno na webových stránkách dodavatele.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *