Provozní řád pro zkušební provoz biologické čistírny odpadních vod

Provozní řád pro zkušební provoz biologické čistírny odpadních vod [.pdf]

 

 

 

O B S A H
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ___________________________________________________________ 4
ÚVODNÍ USTANOVENÍ O PROVOZNÍM ŘÁDU _________________________________________ 5
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE_________________________________________________________ 6
1.1 Účel a popis vodohospodářského díla_________________________________________ 6
1.2 Objekty biologické čistírny odpadních vod ____________________________________ 6
1.3 Právní stav __________________________________________________________________ 7
1.4 Základní hydrologické údaje ČOV ____________________________________________ 12
1.4.1 Hydraulické a látkové zatížení ČOV ___________________________________________________ 12
1.4.2 Účinnost čištění – kvalita vody na odtoku.____________________________________________ 12
2. Technický popis ČOV_____________________________________________________ 13
Passport ČOV Plchov ____________________________________________________________ 13
Všeobecné údaje _______________________________________________________________ 13
Stroje a zařízení: _______________________________________________________________ 15
Stručný popis – konfigurace ČOV __________________________________________________ 16
3. TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD ________________________________ 19
3.1 Mechanická část : __________________________________________________________ 20
3.2 Biologická část. ____________________________________________________________ 21
3.2.1 Technologický režim a princip aktivace. _______________________________________________ 22
3.2.2 Aktivovaný kal a jeho vlastnosti. ______________________________________________________ 27
3.2.3 Faktory, ovlivňující čistící účinek aktivace. _____________________________________________ 29
3.2.4 Příznaky nenormálního vývoje aktivovaného kalu. ______________________________________ 30
3.2.5 Uvedení ČOV do provozu. ___________________________________________________________ 30
3.3 Provoz a údržba ČOV za standardních podmínek______________________________ 31
3.3.1 Mechanický stupeň ČOV ____________________________________________________________ 31
3.3.2 Biologická část _____________________________________________________________________ 31
3.3.3 Kalové hospodářství ČOV ___________________________________________________________ 33
3.4 Provoz ČOV při mimořádných okolnostech __________________________________ 33
4. KONTROLA PROVOZU:___________________________________________________ 36
4.1 LABORATORNÍ KONTROLA : ________________________________________________ 36
4.1.1 Seznam míst odebírání vzorků a sledované veličiny : ___________________________________ 36
4.1.2 Laboratorní metody stanovení sledovaných veličin: _____________________________________ 37
4.2 VEDENÍ PÍSEMNÉ EVIDENCE :_______________________________________________ 37
4.2.1 Provozní deník : ____________________________________________________________________ 37
5. ORGANIZACE PROVOZU ČOV : ___________________________________________ 38
5.1 ZÁKLADNÍ POVINNOSTI PROVOZOVATELE : _________________________________ 38
5.1.1 Doporučené nářadí a pomůcky pro obsluhu :___________________________________________ 38
6. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY :______________________________________________ 40
6.1 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A HYGIENY PRÁCE : ________________________________ 40
6.1.1 Požadavky bezpečnosti při provádění obsluhy a údržby : ________________________________ 40
6.1.2 Ochrana před úrazy mechanickými : __________________________________________________ 40
6.1.3 Ochrana před úrazy elektrickým proudem : ____________________________________________ 41
6.1.4 Ochrana před onemocněním a otravami : ______________________________________________ 46
6.1.5 Požadavky bezpečnosti pro provádění oprav :__________________________________________ 46
6.1.6 Požadavky hygieny a bezpečnosti při mazání strojů : ___________________________________ 46
6.1.7 Požadavky hygieny a bezpečnosti při opravách nátěrů : _________________________________ 47
6.2 ZÁSADY PROTIPOŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI : ____________________________________ 47
6.2.1 Požární poplachové směrnice : _______________________________________________________ 47
6.2.2 Věcné prostředky požární ochrany : ___________________________________________________ 47
6.2.3 Protipožární zabezpečení :___________________________________________________________ 47
7. Pracovní instrukce _______________________________________________________ 48
7.1 Pro kontrolu provozu _______________________________________________________ 48
7.2 Pro údržbu zařízení _________________________________________________________ 49
7.2.1 Hlavní stroje a zařízení: _____________________________________________________________ 49
7.2.2 Údržba a kontrola měřících čidel______________________________________________________ 50
7.2.3 Společná zařízení___________________________________________________________________ 50
7.2.4 Plán revizních zkoušek a externích kontrol _____________________________________________ 53
7.2.5 Plán protikorozní ochrany ____________________________________________________________ 54
8. Seznam norem a souvisejících předpisů ___________________________________ 55
9. SEZNAM VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE ___________________________________ 56

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *