Zpráva o spolufinancování

Název projektu:                                                      Plchov Kanalizace a čistírna odpadních vod

Registrační číslo projektu:                                   CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004818

Příjemce:                                                                 Obec Plchov

Datum zahájení realizace:                                    1. 4. 2018

Datum plánovaného ukončení projektu:          30. 11. 2020

 

Stručný popis projektu:

Projekt řeší problematiku nevyhovujícího a dlouhodobě neudržitelného stavu vypouštění splaškové odpadní vody do Bakovského potoka, který je výrazně znečištěn. Realizací projektu dojde k výstavbě kanalizace v obci Plchov v délce 3,31 km a k výstavbě nové mechanicko-biologické ČOV o kapacitě 200. Rozsah nově navrženého systému zajistí důsledné odkanalizování.  Realizací projektu bude možno odstranit znečištění 7,06 t/rok CHSKCr, 3,32 t/rok NL, 0,12  t/rok P Celk., 0,53 t/rok N Celk.

Cílem projektu je vyřešit nevyhovující situaci, odkanalizovat obec Plchov a zajistit efektivní čištění odpadních vod na navržené ČOV. Vyčištěná odpadní voda bude následně odváděna do Bakovského potoka.

 

Celkové způsobilé výdaje:                          18 851 660,25 Kč

Dotace EU:                                                   16 023 911,21 Kč

Příspěvek příjemce podpory:                    2 827 749,04 Kč

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *