Podklady pro ZO 3.7.2019

Program:

  1. Upřesnění odměny za výkon funkce místostarosty zastupujícího starostu
  2. Určení odměny za výkon funkce starosty
  3. Rozpočtové opatření č. 5
  4. Odprodej garážových vrat
  5. Uzavření smlouvy na pronájem pozemku p.č. 878 kat. úz. Plchov
  6. Úprava nájemní smlouvy na objekt „chýše“
  7. Projekt Wifi4EU
  8. Diskuze

Rozšíření programu:

A) Zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků

VPS Plchov -návrh

Návrh usnesení: ZO schvaluje smlouvu v navrženém znění (viz. příloha č. xxx). Důvodem je skutečnost, že obec není schopna svými orgány svěřený výkon státní správy vykonávat.

 

B) Žádost pana Štěpánka a paní Šestákové o pronájem pozemku p.č. 855/39 kat. úz. Plchov

Návrh usnesení: ZO schvaluje záměr pronajmout pozemek p.č. 855/39 kat. úz. Plchov.

Staženo na žádost pana Štěpánka.

B) Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení (ČOV) k distribuční soustavě nízkého napětí s ČEZ Distribuce, a.s.

Návrh usnesení: ZO schvaluje smlouvu v navrženém znění (viz. příloha č. xxx)

C) Smlouva o poskytování služeb v oblasti IT na účetní programy – ukončení smlouvy s paní Alenou Haušildovou, IČO 41957202 a uzavření smlouvy s firmou Haušildová a kolektiv, spol. s r.o., IČO 08153701 ve stejném znění.

Návrh usnesení: ZO schvaluje ukončení smlouvy s paní Alenou Haušildovou, IČO 41957202 a uzavření smlouvy s firmou Haušildová a kolektiv, spol. s r.o., IČO 08153701 ve stejném znění.

___________________________________________________________

Upřesnění odměny za výkon funkce místostarosty zastupujícího starostu

Na základě par. 75 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. O obcích. nenáleží místostarostovi zastupujícího starostu odměna ve výši, která by náležela starostovi, protože ho nezastupuje v plném rozsahu.

Návrh usnesení: ZO bere na vědomí, že na základě par. 75 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. O obcích nenáleží místostarostovi zastupujícího starostu odměna ve výši, která by náležela starostovi, protože ho nezastupuje v plném rozsahu.

 

(1) Místostarostovi, který po dobu delší než 4 týdny nepřetržitě zastupoval podle § 104 odst. 1 věty třetí starostu v plném rozsahu jeho funkce z důvodu jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonával funkci, náleží od prvního dne zastupování odměna ve výši, která by v daném období náležela starostovi, je-li tato odměna vyšší.

 

Určení odměny za výkon funkce starosty

Návrh usnesení: ZO schvaluje odměnu za výkon funkce starosty ve výši 0 Kč.

Návrh usnesení 2: ZO schvaluje odměnu za výkon funkce starosty ve stejné výši jaká náleží za výkon funkce místostarosty.

 

Rozpočtové opatření č. 5

Rozpočtové opatření 5-2019

Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5.

 

Projekt Wifi4EU

Již jednou schvalováno v roce 2018, v té době obec příslib dotace nezískala.

Realizováno v rámci přidělené dotace, cca do výše 400 tis. Kč bez spoluúčasti.

Pokrytí veřejných míst (sportovní areál, hasičské hřiště, hasičárna, náves, obec) a s tím i velké části obce.

Vysoká rychlost (30 Mb/s), vhodné spíš pro krátkodobé použití (možnost odpojování po určité době).

Udržitelnost projektu: 3 roky

Obec zajišťuje platby za internet (o něco vyšší než v současnosti, aby se zabezpečily potřebné parametry) a případné opravy zařízení po uplynutí bezplatného servisu.

cs_dohoda_o_grantu_0 (1)

Návrh usneseni: ZO souhlasí se vstupem obce Plchov do projektu WIFI4EU a podpisem grantové dohody (příloha č. xxx).

Odprodej garážových vrat

Návrh usnesení: ZO schvaluje odprodej 3 ks plechových garážových vrat z hasičské zbrojnice celkem za 9 600 Kč.

 

Uzavření smlouvy na pronájem pozemku p.č. 878 kat. úz. Plchov

Pachtovní sml. paní Čepičková

Návrh usnesení: ZO pověřuje Ing. Pacholíka uzavřením nájemní smlouvy v navrženém znění.

Úprava nájemní smlouvy na objekt „chýše“

smlouva o nájmu nebytových prostor – hřiště v7 (doba určitá)

  • doplněna možnost výpovědi při porušení smlouvy (výpovědní doba 1 měsíc)
  • změna doby nájmu na dobu určitou, do 31.12.2023

Návrh usnesení:

ZO schvaluje smlouvu v navrhovaném znění.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *