Podklady pro ZO 5.8.

Program

Pozvánka-ZO-5.6.2019

 1. Námitka Ing. Aulického k zápisu z jednání ZO dne 3.7.2019
 2. Žádost pana Václava Tučka na odstranění příčin zápachu na p.č. 889/2
 3. Odlišnosti hranic pozemků mezi skutečným stavem a údaji v katastru nemovitostí
 4. Záměr prodeje stavebních parcel ve vlastnictví obce na p.č. 850/9 (část)
 5. Záměr odkoupení pozemků p.č. 855/35 a 855/37
 6. Výběrová komise pro výběr firmy na realizaci projektu Wifi4EU
 7. Změna Směrnice č. 1/2017, k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
 8. Dodržování nočního klidu a povolování výjimek
 9. Prodej obecního dřeva
 10. Návrh na vytvoření redakční rady pro periodikum Plchovské noviny
 11. Diskuze

1 Námitka Ing. Aulického k zápisu z jednání ZO dne 3.7.2019

Lze řešit i námitku paní Niesnerové prostřednictvím některého ze zastupitelů. Podklady jsem odeslal emailem.

Návrh usnesení:

ZO schvaluje doplnění bodu č. 6. Úprava nájemní smlouvy na objekt „chýše“ v Zápisu ze zasedání zastupitelstva obce dne 3. 7. 2019 o tento text: Pan Vladimír Tuček st. vznesl dotaz a informoval ZO ohledně požadavků na systém EET, které není dle jeho informací, nutné v případě nepravidelného příjmu, které vyplývá z občasné činnosti (např. činnost SDH Plchov na hasičské zbrojnici 2 dny v týdnu) a upozornil na možná rizika spojená s každodenním provozováním činnosti v Chýši.

2 Žádost pana Václava Tučka na odstranění příčin zápachu na p.č. 889/2

Navrhuji stanovit komisi ve složení Vlastimil Richter, Ing. Radek Aulický a Jiřina Ságnerová pro prověření.

Návrh usnesení: ZO stanovuje komisi ve složení Vlastimil Richter, Ing. Radek Aulický a Jiřina Ságnerová pro prověření žádosti. S výsledkem bude seznámeno ZO na příštím zasedání.

3 Odlišnosti hranic pozemků mezi skutečným stavem a údaji v katastru nemovitostí

Z důvodu narovnání rozporů hranic pozemků mezi skutečným stavem a údaji v katastru nemovitostí navrhuji tento postup:

 • zaměření pozemků a zpracování geometrického plánu u pozemků  p.č. 887/1, 886, 364 (na náklady paní Dundrové)
 • zaměření pozemku a zpracování geometrického plánu u pozemků p.č. 29/1 (na náklady obce Plchov)
 • zveřejnění záměru prodeje části pozemků p.č. 887/1, 886, 364 paní Dundrové, která je fakticky užívá min. 30 let jako zahradu (na obrázku vyznačeno modře)
 • schválení nákupu části pozemku p.č. 29/1 ve vlastnictví paní Dudrové, který je fakticky užíván jako místní komunikace (na obrázku vyznačeno červeně)
 • cena za m2 bude stanovena následně

Návrh usnesení:

ZO schvaluje navržený postup.

ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemků p.č. 887/1, 886, 364 o celkové rozloze cca 310 m2 paní Dundrové. Přesná výměra vyplyne z geometrického plánu. Náklady na zpracování geometrického plánu ponese paní Dudrová.

ZO schvaluje nákup části pozemku p.č. 29/1 ve vlastnictví paní Dudrové o rozloze cca 41 m2. Přesná výměra vyplyne z geometrického plánu. Náklady na zaměření ponese obec Plchov.

4 Záměr prodeje stavebních parcel ve vlastnictví obce na p.č. 850/9 (část)

Jedná se o pozemek označený v územním plánu jako BV/8.

Navrhovaný záměr:

 • rozdělit pozemek 4650 m2 na 5 částí (804,16 m2, 804,23 m2, 806,23 m2, 805,07 m2, 1258,37 m2)
 • zveřejnit záměr prodeje s těmito parametry:
  • cena 1200 Kč/m2
  • pouze jednotlivým vlastníkům bez možnosti slučování
  • začátek stavby do 2 let od prodeje, dokončení do 5 let
  • max. 2 patra, sedlové střechy apod.
  • závazek obce zasíťovat pozemky (kanalizace, elektřina, cesty, chodníky, voda z obecního vrtu) ze záloh zájemců
 • odhad na zasíťování cca 2,5 mil., lze realizovat při prodeji min. 3-4 pozemků

Návrh usnesení: ZO souhlasí se zveřejněním záměru prodeje 5 pozemků (804,16 m2, 804,23 m2, 806,23 m2, 805,07 m2, 1258,37 m2) z p.č. 850/9 označený v územním plánu jako BV/8 za cenu 1200 Kč/m2 dle stanovených podmínek.

5 Záměr odkoupení pozemků p.č. 855/35 a 855/37

Jedná se o pozemky pro případné rozšíření obecních tůní.

Mapa-pozemky

Návrh usnesení: ZO schvaluje odkoupení pozemku p.č. 855/35 ve vlastnictví Ing. V.  Jůna o celkové výměře 1.438 m2 za cenu 26 Kč za 1 m2 a souhlasí, že uhradí veškeré náklady spojené s koupí pozemku (náklady na přípravu smlouvy, náklady na vklad do KN a daň z prodeje pozemku).

Návrh usnesení: ZO schvaluje odkoupení pozemku p.č. 855/37 ve společném vlastnictví manželů Ing. V. Jůna a S. Jůnové o celkové výměře 114 m2 za cenu 26 Kč za 1 m2 a souhlasí, že uhradí veškeré náklady spojené s koupí pozemku (náklady na přípravu smlouvy, náklady na vklad do KN a daň z prodeje pozemku).

6 Výběrová komise pro výběr firmy na realizaci projektu Wifi4EU

Pro další pokračování projektu bude nutné vypsat soutěž na výběr dodavatele a stanovit výběrovou komisi.

Návrh výběrové komise – Ing. Radek Aulický, Ing. Miroslav Pacholík, Tomáš Steinberg

Návrh usnesení: ZO stanovuje komisi pro výběr dodavatele na veřejnou zakázku Realizace projektu WIFI4EU ve složení – předseda Ing. Radek Aulický, Ing. Miroslav Pacholík, Tomáš Steinberg.

7 Změna Směrnice č. 1/2017, k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

smernice-c-1_2017-k-zadavani-verejnych-zakazek-maleho-rozsahu

Ve stávající verzi je vyžadováno informování zastupitelů (aby to bylo prokazatelné, tak např. uvedením do zápisu jednání zastupitelstva) o jakémkoliv nákupu (kancelářské potřeby, nákup barev, čistící a hygienické potřeby, PHM, náhradní díly apod.). Důsledné dodržování by neúměrně prodlužovalo jednání zastupitelstva. Bez změny by to v opačném případě nutilo ve stávajícím změní k porušování vlastní směrnice!

Z tohoto důvodu navrhuji stanovit jednoznačnou částku, např. 10 000 Kč, do které by se uvedená hlášení nevyžadovalo. Přesto má finanční výbor přehled o všech prováděných nákupech, ostatní zastupitelé na požádání. Ve vhodných případech  (mimo běžné provozní záležitosti) budeme o nákupech i nad rámec směrnice informovat.

Návrh usnesení: ZO schvaluje úpravu směrnice č. 1/2017 tak, aby bylo vyžadováno výslovné informování zastupitelů až u nákupů nad částku (např.) 10 000 Kč.

8 Dodržování nočního klidu a povolování výjimek

 • Žádost pana Panochy o výjimku na dodržování nočního klidu dne 31.8. z důvodu pořádání svatby

Návrh usnesení: ZO povoluje omezení nočního klidu 31.8.2019 v době 22:00-00:00.

 • Žádost SDH o výjimku na dodržování nočního klidu z důvodu oslav 120. let výročí

Návrh usnesení: ZO povoluje omezení nočního klidu v době 22:00-00:00.

Návrh usnesení: ZO nepovoluje výjimku z nočního klidu z důvodu opakovaného porušování nočního klidu ze strany SDH.

 • Žádost pana Štěpánka o výjimku na dodržování nočního klidu z důvodu pořádání svatby (zpětně)

Návrh usnesení: ZO povoluje omezení nočního klidu 31.8.2019 v době 22:00-00:00.

Návrh usnesení: ZO schvaluje aktualizovanou obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019.

9 Prodej obecního dřeva

Předkládá Ing. Aulický.

10 Návrh na vytvoření redakční rady pro periodikum Plchovské noviny

 • informace v emailu od Ing. Aulického

Návrh usnesení: ZO ukládá místostarostce Mgr. S. Hamzové zajistit vytvoření redakční rady pro periodikum Plchovské noviny

Návrh usnesení: ZO bere na vědomí, že zastupitel R. Aulický si nepřeje dále nést odpovědnost za kontrolu a recenzi periodika Plchovské noviny před jejich vydáním z důvodu časové vytíženosti.

11 Diskuze

 • Zpráva o odpadech Chýše, omezení vjezdu

 

1 komentář: „Podklady pro ZO 5.8.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *