CZECH POINT

Obecní úřad Plchov poskytuje občanům službu Czech POINT.

Výpisy se vydávají na Obecním úřadu Plchov v pracovní době účetní.

Pracoviště CZECH POINT nejsou určena k nahlížení do rejstříků, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného rejstříku. Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

1. VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Co dostanete:

• Úplný nebo částečný výpis z Listu vlastnictví k nemovitostem či parcelám v jakémkoli

katastrálním území v České republice

Co potřebujete vědět:

• Katastrální území a číslo Listu vlastnictví

Kolik to bude stát:

• 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou následující, i započatou stránku.

Pro snímky z katastrální mapy či výpis vlastnictví nemovitého majetku v České republice je třeba se

obrátit na pracoviště Katastrálního úřadu.

2. VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Co dostanete:

• Úplný výpis z obchodního rejstříku

Co potřebujete vědět:

• identifikační číslo organizace (IČ)

Kolik to bude stát:

• 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou následující, i započatou stránku.

3. VÝPIS ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

Co dostanete:

• Úplný výpis ze živnostenského rejstříku

Co potřebujete vědět:

• identifikační číslo organizace (IČ)

Kolik to bude stát:

• 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou následující, i započatou stránku

4. VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ

Co dostanete:

• Výpis z rejstříku trestů

Co potřebujete:

• Platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem (občanský průkaz nebo cestovní pas).

• V případě žádosti o vydání výpisu zmocněnci, je nutné předložit ověřenou plnou moc žadatele.

Kolik to bude stát:

• 50,- Kč za každou i započatou stránku.

5. PODÁNÍ DO ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

Bližší informace získáte na www.czechpoint.cz.

6. VÝPIS BODOVÉHO HODNOCENÍ OSOBY

Co dostanete:

• Výpis bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů

Co potřebujete:

• Platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem (občanský průkaz nebo cestovní pas) a

platný řidičský průkaz. .

Kolik to bude stát:

• 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou následující, i započatou stránku.

7. SEZNAM KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ

Seznam kvalifikovaných dodavatelů vede Ministerstvo pro místní rozvoj podle §125 a

následujících ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách). MMR do seznamu zapisuje dodavatele, kteří

splnili kvalifikaci podle § 53 (základní kvalifikační kritéria) a § 54 (profesní kvalifikační kritéria)

zákona o veřejných zakázkách, splnění kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými doklady a

zaplatili správní poplatek.

Další informace naleznete http://www.portal-vz.cz/seznam-kvalifikovanych-dodavatelu-1.

8. REGISTR ÚČASTNÍKŮ PROVOZU MA ISOH

Na kontaktním místě Czech POINT požádejte o vydání oprávnění k přístupu do MA ISOH (Modulu

Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství).

Další podrobnosti najdete na internetové adrese www.czechpoint.cz

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit

U většiny evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní

kritéria pro vyhledání svého požadavku:

Obchodní rejstřík – IČ subjektu

Katastr nemovitostí – název katastrálního území a číslo listu vlastnictví, číslo parcely nebo číslo

popisné

Živnostenský rejstřík – IČ podnikatele

Seznam kvalifikovaných dodavatelů – IČ subjektu

Insolvenční rejstřík – IČ subjektu nebo jméno a příjmení

Rejstřík trestů

Pro vydání ověřeného výstupu – výpisu z RT je třeba podepsat písemnou žádost a předložit

totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti předložte občanský průkaz nebo

cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo

trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení,

musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

Centrální registr řidičů – body

Pro vydání ověřeného výstupu – výpisu z bodového hodnocení řidiče je třeba předložit totožnost

žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti předložte občanský průkaz nebo cestovní

pas. Pokud někdo žádá o výpis z bodového hodnocení řidiče v zastoupení, musí doložit i úředně

ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

Zřízení datové schránky a Oznámení o zneplatnění přístupových údajů

Zde je třeba vždy předložit totožnost žadatele, kterého se úkon týká. K prokázání totožnosti

předložte občanský průkaz nebo cestovní pas.