Odpady

Komunální odpad

Zastupitelstvo obce  Plchov  se na svém zasedání dne 12.1.2011  usnesením č. 2/2011 usneslo vydat na základě § 17a  zákona č. 185/2001 Sb., o  odpadech, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 Poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2019: 

Plátce má možnost výběru z těchto způsobů plateb:

– odvoz   44x  ročně – výše poplatku činí  1.980,- Kč

– odvoz   26x  ročně (každý sudý pátek) – výše poplatku činí   1.170,- Kč

– 6x  za rok formou jednorázového odvozu – platba celkem ve výši 460,- Kč (platí pro nemovitosti, ve kterých se zdržuje 1 osoba a pro majitele rekreačních objektů).

Splatnost poplatků je do 15.2.

V případě potřeby si může plátce dokoupit známku na jednorázový odvoz v ceně 80,- Kč i během roku.

Přílohy:

Separovaný odpad

Co se děje s naším odpadem dál?

Pro člověka to vlastně končí ve chvíli, kdy odchází od tzv. kontejnerového hnízda. Roztřídil svůj odpad a má dobrý pocit, že udělal něco pro své životní prostředí. Ale kelímky, PET lahve a vše ostatní putuje dál složitým procesem: Svozový vůz odpad dopraví na dotřiďovací linku. Tady její pracovníci ručně vybírají to, co do kontejneru nepatří a také odstraňují nečistoty. Už z této 1. fáze je patrno, že je důležité, abychom třídili kvalitně a nepřidělávali jiným práci. Práce navíc ubírá čas a čas jsou peníze. Zkrátka to děláme v konečném důsledku pro sebe, protože vytříděná surovina dále pokračuje ke zpracovatelům, kteří z ní vyrábějí výrobky. Ty putují do obchodu, kde si je my zase dojdeme koupit a cena záleží na množství a složitosti úkonů, kterými budoucí výrobek musel projít. Toto je první možnost. Druhá spočívá v tom, že vytříděný odpad, který nenajde odbyt u výrobců, je odvezen do Zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO). Vzhledem k stále dokonalejším technologiím, které zajišťují stále dokonalejší spalování a také zajišťující čistotu ovzduší, je tento směr stále více žádaným. Severské země našeho kontinentu (k našemu velkému překvapení) používají vytříděný odpad především k výrobě tepelné a elektrické energie! Provoz zařízení na energetické využívání odpadu je svými emisemi na úrovni energetického zdroje na zemní plyn a je pro životní prostředí nesrovnatelně šetrnější, než kterákoliv teplárna nebo elektrárna na fosilní paliva (uhlí …). Třetí možnost je ta nejméně dobrá. Když svůj odpad odnesete do popelnice, nic už z něho nevznikne. Nejspíš skončí na skládce. Ale těch už u nás nesmí být více zakládáno!

V obci Plchov od roku 2011 je možnost separovat odpad do tří kategorií:     PLAST – PAPÍR – SKLO

Později byl ještě doplněn kontejner na KOV.

Četnosti vývozů

Papír – středa, plast – pátek, každý lichý týden

Sklo jednou za měsíc

Kov jednou za čtvrt roku

Přílohy:

Nebezpečný odpad

Zelená obec – sběr drobného elektroodpadu

Naše obec se zapojila do projektu „Zelená obec“ a tím umožňuje občanům zbavit se ekologickým způsobem vysloužilých drobných elektrospotřebičů a baterií, čímž přispívá k ochraně životního prostředí.

Cílem projektu „Zelená obec“ je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace vysloužilých elektrospotřebičů. Ty obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je rtuť, olovo, kadmium, brómované zpomalovače hoření a další, ale také velké množství recyklovatelných a využitelných materiálů.

Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností mohou občané odkládat zdarma do sběrného boxu, který je umístěn v prostorách Obecního úřadu Plchov.

Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.

Drobný elektroodpad lze odevzdávat zdarma v prostorách obecního úřadu Plchov:

Pondělí:    7,00 – 19,00

Středa:    15,00 – 19,00

Přílohy:

Co lze odkládat?